Stichting ROMANA is op 14 augustus 2015 opgericht. Onze voorzitter, Henk Muller, begon al per 1991 met werkzaamheden in Roemenië. Deze omvatten onder meer het opzetten en het samen runnen van een kindertehuis, transport en verdeling van hulpgoederen en later een gaarkeuken. Voor alle projecten was hij tevens hoofd fondsenwerving. Hij heeft ook geld ingezameld voor een douche-/wasruimte, w.c’s en speeltoestellen voor de Roma afdeling van de kleuterschool in Haranglab, district Mures.

Het waren aanvankelijk de Roma in dit dorpje waarop wij ons vooral hebben gericht. Daar en in dorpen in de omgeving hebben wij tot nu toe voedsel, dekens, kleding en schoeisel uitgedeeld, vooral in de wintermaanden. Dit is echter noodhulp. We willen vooral structurele hulp bieden, met zelfredzaamheid in het vaandel.

Wij vinden het geweldig om onze doelgroep, de allerarmste Roma, die in barre omstandigheden verkeert (zie ook onze facebookpagina) de kans te geven om vooruit te komen.

Organisatorische gegevens

Statutaire naam: Stichting Romana
Adres: Arendschelling 75, 8253 CC Dronten
Tel: 06 53325265
E-mail: info@stichtingromana.nl

IBAN: NL76 RABO 0305 7974 92 | BIC: RABONL2U
KvK: 63917319
RSIN Belastingdienst: 8554.52.511

Doelstelling

Het geven van hulp aan mensen in nood, waarbij de stichting zich concentreert op het bieden van hulp aan met name arme Roma in Roemenië. Wij beogen vooral zelfredzaamheid. Met name door middel van groentetuinprojecten proberen wij arme Roma in hun eigen onderhoud te helpen voorzien. Zulks ongeacht, kleur, ras of levensovertuiging. Vanuit de overtuiging dat alleen God mensen echt kan veranderen, vertellen we in alle vrijblijvendheid over de blijde boodschap.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleidsplan kunt u lezen in dit pdf-document.

Beloningsbeleid

Onze bestuursleden ontvangen geen uitkeringen, beloningen of vacatiegelden. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie of taak gemaakte kosten. Wij proberen dit echter tot een minimum te beperken.

.

Bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

Henk Muller Henk Muller
Voorzitter

Harry Vroemen Harry Vroemen
Secretaris en penningmeester

Gyongyi Wennekers Gyongyi Wennekers
Bestuurslid